مستند راه-قسمت هفتم Documentary - Farsi
Runtime: 8m 56s