داره بارون می باره Fatemiyeh, Haj Mahmoud Karimi - Farsi
Runtime: 4m 50s