Tarap ke Kehte the Sajjad - Shadman Raza 2010 - Urdu
Runtime: 8m 6s