ادامه خشم مسلمانان درایران و جهان - Sept 27, 2012 - Farsi
Runtime: 2m 45s