[10] درسهايي از قرآن - مشكلات معلولان و افراد استثنايي - Farsi
Runtime: 25m 40s