NO USA = NO WAR | Farsi sub English
Runtime: 1m 6s