امام خمینی (ره): بیداری ملتها Imam Khomeini (ra): Awakening of nations - Farsi
Runtime: 3m 57s