[17] درسهايي از قرآن - آثار انفاق و كمك رساني - Farsi
Runtime: 23m 59s