بيانات مهم رهبري در دیدار با کارگزارن حج - Farsi
Runtime: 3m 17s