[5] Ashura aur Irfaan-e-ilahi - H.I. Syed Taqi Agha - Muharram 1433 - Urdu
Runtime: 73m 5s