[Hussain Day 1440 Hijra] Ye Farsh Aza Sab ke le Hai- Lareb Gopang - urdu
Runtime: 2m 47s