Aaytullah Sayyid Ali Khamenei ki Shaksiyat aur Kaarname | Maulana Syed Mohammad Askari - Urdu
Runtime: 32m 40s