کسی که نیت صادقانه داشته باشد خدا منتظر عملش نمی ماند - Farsi
Runtime: 3m 47s