همین که انسان بخواهد مخلص شود خدا او را مدیریت می کند - Farsi
Runtime: 5m 36s