مستند مروری است کوتاه بر زندگی عالم شهید آیت الله باقر النمر - Farsi
Runtime: 6m 54s