مستند نقطه عطف - نحوه دستگیری امام خمینی (ره) در 15 خرداد 1342 - Farsi
Runtime: 20m 47s