فلسطینی که بود و فلسطینی که هست - Farsi
Runtime: 2m 21s