هیچ چیزی بالاتر از داشتن اخلاص عمل با نیت صادقانه نیست - Farsi
Runtime: 4m 2s