شهید مطهری در مورد امام خمینی Martyr Mutahhari about Imam Khomeini (r.a.) - Farsi
Runtime: 4m 41s