تفاوت بین فکر اومانیستی و تشکیل انقلاب اسلامی در نیت است - حجت الاس
Runtime: 2m 10s