Tarana Hal Min ki dey rahey hein sada intro by Nasir Agha - URDU
Runtime: 1m 2s