(Story 6) - Imam Ali (A.S.) - Ek Yahoodi Ki Madad - Urdu
Runtime: 2m 14s