همه ضعف های ما بخاطر نداشتن تقوا و اخلاص است - Farsi
Runtime: 3m 24s