قسمت سوم فیلم خداحافظ رفیق - گل شیشه ای - Farsi
Runtime: 18m 5s