[08] پیامبران - ناقه ی خدا - Farsi
Runtime: 29m 7s