خطبه های نماز جمعه تهران-۳ دی ۱۳۹۵ - Farsi
Runtime: 41m 12s