Hussain ko rotay hain kis tarah - Shadman Raza 2010 - Urdu
Runtime: 7m 49s