[DuaeMakarimulIkhlaq Lesson 71] - Adalat ka nifaz kernay ki darkhuast - SRK - Urdu
Runtime: 32m 24s