[Clip] KISAH – Wanita yang Menyusul Nabi Ibrahim Masuk ke Kobaran Api - Malay
Runtime: 2m 52s