Nawha Dete rahe Shabbir sada - urdu
Runtime: 5m 26s