شرح حدیث اخلاق | مواضع و مواقع بیان حكمت - Hadith of Ethics - Sayyed Ali Khamenei - Farsi
Runtime: 5m 23s