بیعت سید عباس موسوی با امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری - Arabic
Runtime: 2m 52s