Clip | Dr Ailya Haider Jaffri | Khadime Mokib Shah Ganj Agra Khi | Aalami Zaireene Arbaeen 2020 - Urdu
Runtime: 3m 3s