نماهنگ: پنجره فولاد درآستانه میلاد حضرت رضا(ع) - Farsi
Runtime: 3m 8s