[DuaeMakarimulIkhlaq Lesson 73] - Muashray main ittehad ko bachanay ki darkhuast - SRK - Urdu
Runtime: 33m 54s